Pravidla používání SI sady

Sada je k dispozici všem pořadatelům závodů OBLASTNÍ SOUTĚŽE - ZÁPAD a to přednostně před jakýmkoliv jiným využitím. Klubům bude na základě zpracovaného protokolu ze závodu (stejného jako dosud) klubem LPM vyfakturován nájem. Ceny: 10,- Kč za každého závodníka uvedeného ve výsledkové listině po odečtu závodníků z vlastního klubu, nejvýše pak 1500 Kč za závod. Bude-li sada volná, má LPM právo ji pronajmout jiným zájemcům. Příjem z tohoto pronájmu bude zahrnut do celkového vyúčtování.

Povinnosti oddílů:

 1. Uhradit poplatek za použití SI sady ve výši 10,-Kč za každého závodníka, uvedeného ve výsledkové listině mimo závodníky pořádajícího oddílu (max. 1500 Kč). Za zapůjčení SI sady na jiné závody než OŽ se odvádí jednorázová sazba 1500,- Kč za závod. Částka se hradí na základě faktury vystavené oddílem LPM.
 2. Po závodě zaslat do 5 dnů správci na e-mail na vbohuslav@centrum.cz :
  1. předávací list,
  2. podklady k vystavení faktury za použití SI (název, IČ, sídlo a částku k zaplacení),
  3. informaci o použití režimu SIAC
 3. Při předávání SI sady založit Předávací list, podepsaný zástupcem předávajícího a přejímajícího oddílu, do desek, kolujících s SI sadou.
 4. Vybitou, nefunkční či špatně fungující SI jednotku doručit v nejbližším možném termínu správci.
 5. Změnu kódů na jednotkách provádět pouze ve výjimečném případě a po závodě jednotku uvést do původního stavu, tuto skutečnost zanést do Předávacího listu včetně původního kódu a kódu pod kterým kontrola běžela.
 6. Předávané krabičky jsou standardně v režimu SIAC. V případě použití režimu SIAC vrátit před předáním všechny jednotky do standardního režimu.
 7. Jednotky po závodě vypínejte čipem "Service Off".

Povinnosti správce:

 1. Udržovat SI sadu ve funkčním stavu.
 2. Měnit baterie v SI krabičkách při podkročení minimální kapacity baterií.
 3. Archivovat protokoly o programování a vést evidenci doby běhu SI jednotek.
 4. Udržovat seznam SI sady aktuální.
 5. Sestavit a aktualizovat Kalendář SI sady (tj. kdo, kdy a kde bude sadu používat).
 6. Seznamovat kontaktní osoby se všemi změnami v SI sadě a v Kalendáři SI sady.
 7. Zveřejnit a aktualizovat Pravidla, Předávací list, Seznam a Kalendář na webové stránce.

Porušení a nedodržování pravidel,

popřípadě jiné nedostatky při užívání SI sady pořadateli závodů nahlásí správce předsedovi oblasti. Tyto nedostatky nebo porušení budou řešeny na schůzích oblasti. Výbor oblasti dle závažnosti nedostatku rozhodne o případné sankci. Proti té nebude odvolání a příslušný klub bude povinen se sankci podřídit. Pokud tak neučiní, nebude mu sada SI k pořádání závodů zapůjčena do doby než napraví stav.